Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-026/2017

14 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Мельченка В.І., Левчук Т.В. Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Пшеничного О.Л., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області щодо допуску до складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області щодо допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця вказує, що незважаючи на її допуск до складання кваліфікаційного іспиту кваліфікаційною палатою КДКА регіону в особі її голови Волосян О.І. їй було повідомлено, що у зв’язку з номером ОСОБА_ у черзі перспектива реального складання іспиту – не раніше листопада 2018 року, а головою КДКА у Кіровоградській області Пільгуй М.О. було підтверджено строк складання іспиту у 2018 році. Скаржниця просить усунути порушення її права на доступ до адвокатської діяльності шляхом зобов’язання КДКА Кіровоградської області припинити бездіяльність щодо незакликання осіб, яких допущено до складання іспиту згідно з рішенням КДКА та закликати її до складання іспиту у червні 2017 року, а також здійснити подання щодо внесення змін до Рішення Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013 з приводу закликання особи до складення іспиту не пізніше 1 місяця з моменту прийняття рішення про її допуск.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дімчогло М.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів вбачається, що 10.04.2017 ОСОБА_ було подано документи про допуск до здачі кваліфікаційного іспиту для отримання Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. На засіданні кваліфікаційної палати КДКА Кіровоградської області від 18.04.2017 було прийнято рішення про допуск ОСОБА_ до складання іспитів, про що вона була повідомлена.

Про прийняте кваліфікаційною палатою КДКА регіону рішення скаржницю було повідомлено 15.05.2017.

Голова кваліфікаційної палати КДКА Кіровоградської області Волосян О.І. та голова КДКА Кіровоградської області Пільгуй М.О. надали пояснення, відповідно до яких 10.04.2017 головою кваліфікаційної палати Волосян О.І. особисто від скаржниці було прийнято документи про допуск до складання кваліфікаційного іспиту для отримання Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту. В подальшому, 18.04.2017 на засіданні кваліфікаційної палати було прийнято рішення про допуск скаржниці до складання іспитів, про що вона була повідомлена. Інформація про дату, час та місце складення кваліфікаційного іспиту розміщується на сайті КДКА регіону.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.

Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про:

  • допуск особи до кваліфікаційного іспиту;
  • відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови.

Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання.

Положення аналогічного змісту закріплені у Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270, з наступними змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційного іспиту та порядок її внесення. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці.

Згідно з розділом 4 Порядку організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. У засіданні палати з правом голосу може приймати участь голова КДКА; кваліфікаційний іспит проводиться не рідше ніж один раз на три місяці. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (кваліфікаційна палата) оприлюднює інформацію про дату, час, місце проведення кваліфікаційного іспиту та список осіб, які допущені до його складення (із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові таких осіб та дати подання ними заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту) на своєму сайті (або на сайті НААУ) та/або через засоби масової інформації (у інший загальнодоступний спосіб) не пізніше ніж за сім днів до проведення іспиту.

Аналіз вказаних положень законодавства та матеріалів справи вказує на відсутність будь-яких порушень закону та актів Ради адвокатів України у діях кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області, а також на відсутність підстав для висновку стосовно її бездіяльності.

Положення чинного законодавства не містять вимог щодо строку складання іспиту особами, допущеними до такого іспиту.

Оскільки організація іспиту віднесена законом до компетенції кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не має повноважень щодо втручання в організацію роботи кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за умови відсутності порушень законодавства з боку останньої.

Щодо вимог скарги в частині здійснити подання щодо внесення змін до Рішення Ради адвокатів України №270 від 17.12.2013 з приводу закликання особи до складення іспиту не пізніше 1 місяця з моменту прийняття рішення про її допуск, то ані Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ані Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджений рішенням Ради адвокатів України від 4 -5 липня 2014 року № 78, не містить повноважень ВКДКА як колегіального органу, який за результатом розгляду скарги на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури має право прийняти рішення про звернення з поданням щодо внесення змін до нормативних актів органів адвокатського самоврядування.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури звертає увагу на те, що правом звернення до Ради адвокатів України з пропозиціями щодо внесення відповідних змін в певні нормативні акти Ради адвокатів України має і сам скаржник.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ на бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області залишити без задоволення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  3. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                                К.В. Котелевська