РІШЕННЯ № V/23-456 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні інформаційний запит Генерального директора Закритого акціонерного товариства «Юридична практика» Забари Юрія Сергійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-456


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. –  розглянувши у відкритому засіданні інформаційний запит Генерального директора Закритого акціонерного товариства «Юридична практика» Забари  Юрія Сергійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


 У вересні 2010 року до Вищої кваліфікаційної комісії  адвокатури при Кабінеті Міністрів України з інформаційним запитом за вих. №  59  від 08.09.2010 року про надання  Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури даних та інформації звернувся Генеральний директор Закритого акціонерного товариства «Юридична практика» Забара Юрій Сергійович.


Згідно інформаційного запиту заявник  просить надати наступну  інформацію:


– установчі документи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України;


– інформацію за всіма встановленими формами державної звітності за 2009 рік;


– дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів за 2009 рік, а саме:


– розшифровку витрат Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, зазначених у звіті Комісії за 2009 рік від 12.02.2010 року, за статтею «Зарплата працівників та компенсація за невикористану відпустку» (код рядка кошторису 1111) на загальну суму 210 230,12 гривень, а саме, кому  і в якому розмірі було виплачено заробітну плату та/або компенсацію за невикористану відпустку у 2009 році;


– розшифровку витрат Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, зазначених у звіті комісії за 2009 рік від 12.02.2010 року, за статтею «Транспортні послуги» (код рядка кошторису 1135) на загальну суму 118 231,64 гривень, а саме кому і в якому розмірі та за які саме транспортні  послуги було проведено виплати за цією статтею витрат;


– розшифровку витрат Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, зазначених у звіті комісії за 2009 рік від 12.02.2010 року, за статтею «Оплата інших послуг та інші видатки» (код рядка кошторису 1139) на загальну суму 141 872,55 гривень, а саме, кому, в якому розмірі та за які саме «Інші послуги» було проведено виплати за цією статтею витрат;


– відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами,  а також наявність вільних робочих місць станом на 01 січня 2010 року;


– документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів у 2009 році;


– інформацію про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;


– копії документів про   платоспроможність;


– відомості про участь посадових осіб Вищої кваліфікаційної  комісії  адвокатури при Кабінеті Міністрів України в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю (станом на 01 вересня 2010 року).


Заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Єзерську А.О., Міщенко В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що інформаційний запит не підлягає  задоволенню з наступних підстав.


Як вбачається з інформаційного запиту Забари Ю. С.  № 59 від 08.09.2010 року  правовою підставою для надання інформації заявник вважає  постанову Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993 року «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».


Разом з цим, аналізуючи вказану постанову Кабінету Міністрів України,  Комісія вказує на те, що цей нормативно – правовий акт  виданий  відповідно до ч. 2 ст. 30 Закону України «Про підприємництво» (який на даний час ще в 2004 році втратив чинність)  та стосується лише безпосередньо діяльності підприємств – самостійних господарюючих суб’єктів, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.


Статтею 83 Цивільного кодексу України передбачено створення юридичних осіб в організаційно правових формах товариств, установ та інших формах встановлених законом; однією з таких форм є підприємство.


Однак, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  при Кабінеті Міністрів України не є підприємством в розумінні вимог діючого законодавства України, у відповідності зі статутними документами  Комісія створена в організаційно – правовій формі установи, з огляду на що посилання заявника на положення цієї постанови є безпідставними.


Жодного іншого правового  чи навіть  фактичного обґрунтування  інформаційний запит не містить, в ньому не вказано для якої мети та в зв’язку  з якими обставинами виникла необхідність в отриманні інформації та вказаних відомостей.


 В частині інформаційного запиту про витребування установчих документів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів України, Комісія бажає зазначити про те, що  у відповідності з ч.3  ст. 14 Закону України «Про адвокатуру» передбачено, що порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури регулюється Положенням про неї, яке затверджується Президентом України.


Саме в зв’язку з цими положеннями Закону,  для діяльності ВККА при КМУ не передбачено наявність інших, крім Положення  про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року, №155/93,  документів, тим більше статутних, якими чинне законодавство називає статут та засновницький договір.


Натомість,   такі відомості та інформація, як:


– інформація за всіма встановленими формами державної звітності за 2009 рік;


– дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів за 2009 рік (розшифровки витрат за різними статтями кошторису);


– відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами,  а також наявність вільних робочих місць станом на 01 січня 2010 року;


– документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів у 2009 році;


– копії документів про  платоспроможність можуть надаватись  лише  на вимогу чітко встановлених законодавчо органів державної влади, в першу чергу органів податкової служби, контролюючих органів,  органів дізнання, слідства чи суду в зв’язку зі справами, які знаходяться в їхньому провадженні.


Закрите акціонерне товариство «Юридична практика» жодним з органів не є, а у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» є виданням,  основним видом якого є збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів саме  масової (а не будь – якої іншої) інформації з метою її поширення серед читачів.


Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, а також Законом України «Про адвокатуру», не передбачено доведення до публічного відома інформації щодо діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Представник засобу масової інформації Забара Ю.С., як одержувач такої інформації на підставі п.25 Положення про ВККА, також не має право її поширювати, оскільки це прямо не передбачено Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».


Комісія вважає, що запитувана Забарою Ю.С. інформація не є масовою інформацією та повинна визнаватись інформацією з обмеженим доступом, так як створена  власне Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України і не порушує передбаченої Законом державної таємниці, що дає підстави Комісії самостійно встановити відповідний режим  доступу до неї.


 У відповідності зі ст. 28 Закону України «Про інформацію» за режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.


Згідно вимог ст. 30 Закону інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну.


Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.


 Відповідно до ч.5 ст.30 Закону України  «Про інформацію» громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.


Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров’ю людей.


 На підставі вищевказаного,  ст.ст. 28, 30, 38 Закону України «Про інформацію», в зв’язку з необхідністю законного захисту права власності на інформацію, створену Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, з метою  належного  та законодавчо визначеного  права на отримання цієї інформації, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне визнати  інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною інформацією) такі  відомості професійного, ділового, виробничого  та іншого характеру:


– інформацію за всіма встановленими формами державної звітності за 2007, 2008, 2009, 2010 роки;


– дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів за 2007, 2008, 2009, 2010 роки;


– документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів в 2007, 2008, 2009, 2010 роках;


– документи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів  України, які визначають  платоспроможність.


Витребування у Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України інформації про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків  взагалі є безпідставним та абсурдним,  оскільки Комісія у відповідності з п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури від 05.05.193 року не повинна мати  в своєму розпорядженні вказаних відомостей.


Не займається Вища кваліфікаційна комісія адвокатури і збиранням інформації про  участь посадових осіб Вищої кваліфікаційної  комісії  адвокатури при Кабінеті Міністрів України в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю, оскільки основною компетенцією Комісії, у відповідності зі ст. 14 Закону України «Про адвокатуру», є розгляд скарг на рішення  регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Крім того, інформація стосовно працівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яку просить поширити заявник, відповідно до ст.23 Закону України «Про інформацію» є інформацією «про особу», збирання якої забороняється без попередньої згоди особи, за винятком випадків, передбачених законом.


 Враховуючи те, що запитувана інформація не входить в перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю відповідно до ст. 30 Закону України «Про підприємства в Україні», а запитувані відомості визначені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною інформацією), Комісія вважає, що будь – які підстави для задоволення інформаційного запиту відсутні.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру», ст. ст. 28, 30, 33, 38 Закону України «Про інформацію»,  та п. п 10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.    Визнати  інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною інформацією) такі  відомості професійного, ділового, виробничого  та іншого характеру:


– інформацію за всіма встановленими формами державної звітності за 2007, 2008, 2009, 2010 роки;


– дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів за 2007, 2008, 2009, 2010 роки;


– документи про сплату податків та інших обов’язкових платежів в 2007, 2008, 2009, 2010 роках;


– документи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів  України, які визначають   її  платоспроможність.


2.    Встановити, що доступ до  вказаної  конфіденційної інформації здійснюється тільки державними органами влади, органами місцевого самоврядування, прокуратурою та іншими державними органами для здійснення своєї діяльності у випадках, чітко передбачених діючим законодавством.


3.    В задоволенні інформаційного запиту Генерального директора Закритого акціонерного товариства «Юридична практика»  Забари Юрія Сергійовича  відмовити.


4.    Про прийняте рішення повідомити  заявника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький