РІШЕННЯ № VІ/11-463 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання щодо затвердження Типових посадових інструкцій працівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., вивчивши досвіт, що склався у роботі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/11463


 


         20 січня 2012 року                                                                                  м. Рівне


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Божика В.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні питання щодо затвердження Типових посадових інструкцій працівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., вивчивши досвіт, що склався у роботі Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Затвердити Типову посадову інструкцію помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (додається).


2.      Затвердити Типову посадову інструкцію технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (додається).


3.      Голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцькому В.І. довести Типові посадові інструкції до відома помічників голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, забезпечити та організувати вивчення Типових посадових інструкцій відповідними працівниками Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький


 


 


 


 


 


 


 Додаток № 1


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури № VІ/11-463   


від 20 січня 2012 року


                                                                                                                    ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


ПОМІЧНИКА ГОЛОВИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


1. Загальні положення


1.1. Посадова інструкція помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури встановлює засади діяльності, обсяг посадових обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.2. Помічник голови є працівником Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури і не входить до складу Комісії.


1.3. Помічник голови призначається на посаду та звільняється з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.4. На посаду помічника голови призначається особа, яка має повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом не менше 2 років.


1.5. Помічник голови безпосередньо підпорядковується голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури своїм розпорядженням, у разі потреби, розподіляє обсяг завдань та обов’язків між помічниками, визначених цією посадовою інструкцією.


1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Регламентом, Роз’ясненнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, іншими нормативними документами, що регламентують питання адвокатури та цією посадовою інструкцією.


2. Завдання та обов’язки


2.1. Проводить узагальнення роботи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з розгляду атестаційних та дисциплінарних справ і застосування законодавства (узагальнення практики ВККА), здійснює підготовку статистичних даних та складання звітів, узагальнень ВККА про розгляд справ та звернень громадян, підприємств, установ, організацій тощо.


2.2. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури бере участь у проведенні перевірок діяльності регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, узагальнює практику застосування ними Закону України «Про адвокатуру», Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішень, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.


2.3. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури бере участь у організації та проведенні заходів з підвищення кваліфікації адвокатами України та інших заходах, пов’язаних з діяльністю регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.4. Вивчає матеріали справ, здійснює підбір законодавства та матеріалів практики ВККА, необхідних для розгляду справ Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, за дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури формує порядок денний засідань Комісії.


2.5. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури готує проекти запитів, листів, іншої документації та проекти відповідей на звернення, які надходять на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.6. Отримує звернення, скарги та запити від осіб, які звертаються до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, безпосередньо під час прийому громадян відповідно до затвердженого графіка.


2.7. Контролює надходження та приєднання до справи додаткових матеріалів.


2.8. Контролює підготовку засідань Вищої кваліфікаційної комісії, своєчасність повідомлення про день та час проведення засідання Комісії членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та осіб, які беруть участь у справах.


2.9. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює ознайомлення скаржників та адвокатів з матеріалами атестаційних та дисциплінарних справ.


2.10. Здійснює контроль за своєчасним виконанням підприємствами, установами та організаціями запитів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а в разі невиконання готує відповідні нагадування тощо.


2.11. Здійснює контроль за своєчасним направленням (поверненням) технічним секретарем атестаційних та дисциплінарних справ, розглянутих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури до регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


2.12. Координує роботу технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та оператора сайту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, надає при цьому методичну та практичну допомогу, в тому числі із фіксування засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та ведення ЄРАУ.


2.13. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.


2.14. Виконує інші розпорядження та доручення голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, (у разі його відсутності – заступника голови), що стосуються організації підготовки засідання Комісії.


3. Права


3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.


3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.


3.3. Витребовувати за погодженням з головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та отримувати інформацію і матеріали, необхідні для виконання трудових обов’язків.


3.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, із забезпечення діяльності технічного секретаря.


3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу.


4. Відповідальність


4.1. Помічник голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відповідно до Кодексу законів про працю України несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення етичних норм.


 Додаток № 2


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України VІ/11-463 


від 20 січня 2012 року


 


                                                          


 


 


 


 


ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


ТЕХНІЧНОГО СЕКРЕТАРЯ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


1. Загальні положення


1.1. Посадова інструкція технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури встановлює засади діяльності, обсяг посадових обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду технічного секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.2. Технічний секретар є працівником секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.3. Технічний секретар призначається на посаду та звільняється з посади головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.4. На посаду технічного секретаря призначаються особи, які мають освіту за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.


1.5. Технічний секретар безпосередньо підпорядковується голові та секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Регламентом, Роз’ясненнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, іншими нормативними документами, що регламентують питання адвокатури та цією посадовою інструкцією.


2. Завдання та обов’язки


2.1. Технічний секретар веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких належить Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури.


2.2. Забезпечує зберігання справ Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та інших матеріалів.


2.3. Технічний секретар здійснює прийом, реєстрацію та розподіл кореспонденції, що надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, а також реєстрацію та відправку вихідної кореспонденції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.4. Бере участь у підготовці засідань Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, готує та направляє повідомлення про день та час проведення засідання Комісії членів ВККА та осіб, які беруть участь у справах.


2.5. Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу засідання чи приміщення, в якому планується проведення засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, до його початку і доповідає про їх готовність головуючому.


2.6. Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу засідання осіб, які беруть участь у справі.


2.7. За вказівкою головуючого або доповідача під час засідання приймає від осіб, які беруть участь у справі документи та інші матеріали і передає головуючому або доповідачу справи (питання).


2.8. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.9. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано на засідання Комісії, і доповідає про це головуючому на засіданні або доповідачу справи (питання).


2.10. За дорученням секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює фіксування засідання Комісії.


2.11. Відповідає за розподіл та передачу справ членам Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, згідно розпорядження голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про доручення доповісти питання проекту денного.


2.12. За дорученням голови та секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури готує проекти запитів, листів, іншої документації, пов’язаної із розглядом конкретної справи.


2.13. Виготовляє копії рішень, прийнятих Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.14. Здійснює оформлення для направлення копій рішень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржникам та іншим особам, які беруть участь у справі.


2.15. Оформлює матеріали атестаційних та дисциплінарних справ, згідно вимог Інструкції з діловодства, та направляє (повертає) їх до регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури відповідно до прийнятих рішень.


2.16. За дорученням голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури здійснює ознайомлення скаржників та адвокатів з матеріалами атестаційних та дисциплінарних справ.


2.17. Виконує інші розпорядження та доручення голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, (у разі його відсутності – заступника голови), секретаря Комісії, що стосуються організації підготовки та проведення засідання Комісії, а також рекомендації помічника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


3. Права


3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.


3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.


3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності технічних секретарів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


3.4. Отримувати від працівників Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов’язків.


3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу.


4. Відповідальність


4.1. Технічний секретар Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відповідно до Кодексу законів про працю України несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов’язків і завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення етичних норм.