РОЗ’ЯСНЕННЯ Про порядок обрання Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представника до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, голів атестаційної та дисциплінарної палат та їх заступників

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про порядок обрання Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії


адвокатури, представника до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,


голів атестаційної та дисциплінарної палат та їх заступників


 


04 червня 2010 року                                                                                                м.Одеса


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 04 червня 2010 року № V/20-417


 


В зв’язку з необхідністю роз’яснення порядку обрання Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, представника до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, голів атестаційної та дисциплінарної палат та їх заступників, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (далі – ВККА) на підставі п.10-1 Положення про ВККА роз’яснює наступне.


Порядок обрання керівних органів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі КДКА) передбачений Законом України «Про адвокатуру», Положеннями про ВККА та про КДКА, роз’ясненнями ВККА.


Відповідно до вимог Закону, Голова КДКА, голови атестаційної та дисциплінарної палат, їх заступники, представник до ВККА обираються Комісією таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів Комісії строком на три роки.


Виходячи з цього, на вказані посади можуть бути обрані члени КДКА, незалежно від того, ким вони обрані чи призначені до складу Комісії (загальними зборами (конференціями) адвокатів регіонів; зборами відділень Спілки адвокатів України; обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів АР Крим; Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції в АР Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції).


Голова Комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади більше ніж два строки підряд (п.7 Положення про КДКА). Обмежень термінів перебування на посаді для представників регіональних КДКА до ВККА законодавством не передбачено.


ВККА роз’яснює, що вказані застереження стосуються претендентів на посади голів Комісій і голів атестаційної та дисциплінарної палат, які обіймали відповідні посади два строки, передбачені Законом (три плюс три роки), підряд. Вони не вправі бути обраними на раніше займані ними посади на третій строк. В той же час, голови Комісій і голови атестаційної та дисциплінарної палат, які обрані на ці посади на один із двох строків, у випадках дострокового звільнення їх попередників в період каденції КДКА на період менше встановленого Законом строку, можуть бути обраними на новий строк.


Перше засідання Комісії проводиться в 15-денний строк з часу сформування складу КДКА. Скликання першого засідання здійснює Голова попереднього складу Комісії та головує на ньому до обрання нового Голови Комісії, після чого складає свої повноваження.


Головуючий на засіданні Комісії веде засідання, вживає заходів до повного і всебічного розгляду включених до порядку денного питань, до забезпечення встановленого законодавством і цим роз’ясненням порядку їх вирішення.


У разі перешкоджання веденню засідання Комісії, головуючий попереджає порушника про недопустимість вчинення таких дій. Порушника, за рішенням більшості членів Комісії, може бути видалено із зали засідання.


Члени КДКА беруть участь у засіданні комісії безпосередньо.


Головуючий відкриває засідання Комісії і повідомляє про кількість обраних і присутніх членів Комісії. У разі відсутності Голови КДКА засідання відкриває і веде один з його заступників.


Вирішивши питання правомочності засідання, Комісія відкритим голосуванням затверджує його порядок денний.


Рішення КДКА про обрання представника до складу ВККА та Голови КДКА приймається таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів Комісії за допомогою бюлетенів, які готує лічильна комісія, яка обирається на засіданні Комісії. Бюлетені виготовляються у письмовому вигляді, підписуються головою і секретарем лічильної комісії з прикладенням печатки КДКА.


Члени Комісії, які беруть участь у голосуванні, розписуються в одержанні бюлетеня у реєстрі. На бюлетенях, які залишилися, голова лічильної комісії робить напис «Погашено» і засвідчує його своїм підписом.


До бюлетеня для голосування про вибори представника до складу ВККА та Голови КДКА в алфавітному порядку вносяться прізвища, імена та по батькові кандидатів на зайняття цих посад.


При голосуванні член комісії залишає у бюлетені прізвище одного кандидата, а прізвища інших закреслює.


Бюлетені без підпису голови і секретаря лічильної комісії і відбитка печатки Комісії, а так само і бюлетені, в яких залишено прізвища двох і більше кандидатів, вважаються недійсними.


Обраним на посаду представника до складу ВККА та Голови КДКА вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів членів Комісії, обраних або призначених до Комісії на день голосування.


У разі, коли жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, Комісія проводить повторне голосування щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.


Якщо при повторному голосуванні представника до ВККА та Голову КДКА не буде обрано, проводяться нові вибори з висуненням кандидатур, які не балотувались на перших виборах.


Після оголошення лічильною комісією результатів голосування, Комісія приймає рішення про їх затвердження і представник до складу ВККА та Голова КДКА вважаються обраними.


Копії рішень КДКА, лічильної комісії, протоколів їх засідань, бюлетені таємного голосування опечатуються головою і секретарем лічильної комісії і передаються на зберігання до архіву Комісії.


Заступники Голови КДКА – голови атестаційної і дисциплінарної палат, їх заступники, обираються на першому засіданні палат з числа їх членів більшістю голосів від загальної кількості членів палати таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів строком на три роки у порядку, передбаченому даним Роз’ясненням.


Секретар Комісії і секретарі атестаційної та дисциплінарної палат відповідно до Положення про КДКА обираються шляхом відкритого голосування.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький