РОЗ’ЯСНЕННЯ Про порядок скликання та проведення загальних зборів адвокатів з питання обрання членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про порядок скликання та проведення загальних зборів адвокатів з питання обрання членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури


 


04 червня 2010 року                                                                                                м.Одеса


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 04 червня 2010 року № V/20-418


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення адвоката Демченка С.О. щодо необхідності додаткового роз’яснення врегулювання питання проведення загальних зборів (конференцій) адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на яких здійснюється обрання членів палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури (в подальшому за текстом – ВККА), на підставі п. 10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, до впровадження в законодавчому порядку відповідних змін з питань прийняття рішень про скликання та проведення загальних зборів адвокатів відповідних регіонів, з підстав необхідності додаткового врегулювання цього питання, роз’яснює наступне.


Відповідно до п.11 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року, № 155/93, члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії – адвокати обираються на загальних зборах (конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, судді – на конференції суддів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя.


Члени палат – адвокати, судді та представники відділення Спілки адвокатів України (в подальшому за текстом – САУ) обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів.


Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів учасників зборів (конференції). На думку ВККА, при виборах представників відділення Спілки адвокатів України до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (в подальшому за текстом – КДКА), незалежно від правил встановлених відповідними положеннями про відділення САУ, слід застосувати правило встановлене в п. 11 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


Адвокатура України є добровільним професійним громадським об’єднанням і здійснює свою діяльність на принципах верховенства права, законності, демократизму, гуманізму та конфіденційності. Принцип демократизму є притаманним адвокатурі, за самим її призначенням, змістом діяльності та організаційними формами. Він проявляється у вільному обранні органів, які надають право на зайняття адвокатською діяльністю та припиняють його, притягають до дисциплінарної відповідальності, здійснюють контроль за ефективністю та якістю професійної діяльності адвокатів; їх змінності і підзвітності адвокатам.


Кожен адвокат, внесений до регіонального реєстру адвокатів відповідного регіону та до Єдиного реєстру адвокатів України (в подальшому за текстом – ЄРАУ), якщо він у встановленому порядку не виключений з нього, має право особисто приймати участь у загальних зборах адвокатів (конференції) регіону, в якому він практикує.


Відповідно до резолюції З’їзду адвокатів України від 26.11.2005 року до прийняття нового Закону України «Про адвокатуру» і впровадження у законодавчому порядку механізму функціонування органів адвокатського самоврядування, право з питань прийняття рішень про скликання та організацію проведення загальних зборів (конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя надано відповідним територіальним кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури.


Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (оргкомітет) зобов’язані при прийнятті рішення про скликання загальних зборів (конференції) адвокатів регіону належним чином повідомити кожного адвоката про дату, час і місце проведення зборів, їх порядок денний. Повідомлення адвокатів проводиться на підставі даних регіонального реєстру адвокатів регіону, який зобов’язана сформувати відповідна регіональна КДКА. Ці дані повинні відповідати інформації про адвокатів регіону, занесених до ЄРАУ. Відсутність регіонального реєстру адвокатів є перепоною для проведення загальних зборів. У випадку відсутності у оргкомітету можливості сформувати такий реєстр, його відновлення проводиться ВККА за допомогою даних ЄРАУ.


Належне повідомлення повинне бути реалізовано шляхом надіслання письмових повідомлень у адвокатські об’єднання та особисто адвокатам, що практикують індивідуально. Про виконання цих дій складається відповідний реєстр повідомлень, який долучається до матеріалів загальних зборів.


Разом з цим, повідомлення адвокатів про скликання загальних зборів в засобах масової інформації, шляхом розміщення в них відповідної інформації, може також вважатись належним повідомленням про дату та час проведення загальних зборів і в тому випадку, коли місце роботи чи проживання адвоката невідоме. На думку ВККА, вирішення питання про належне повідомлення адвокатів відноситься до компетенції зборів, які вирішують питання про легітимність зборів.


Після доповіді голови організаційного комітету за результатами виконання оргкомітетом перерахованих заходів, адвокати є повідомленими про збори (конференцію) і в змозі скористатися своїми правами: бути присутнім на зборах (конференції), приймати участь в їх роботі, висувати пропозиції, голосувати, обирати і бути обраним.


Адвокат вправі скористатися цими правами за своїм вільним вибором. Явка чи неявка адвоката на загальні збори (конференцію) є проявом його власного волевиявлення.


Участь юристів або інших фахівців в галузі права в проведенні загальних зборів адвокатів та здійснення ними голосування не допускається. Також не допускається участь у проведенні загальних зборів (конференції) через представників та на підставі довіреності, про що ВККА надавала роз’яснення раніше.


У випадку неможливості прийняти участь в роботі загальних зборів (конференції) особисто, адвокат вправі повідомити про це КДКА (оргкомітет), вказавши причини і мотиви, а також висловити свої міркування щодо можливості проведення зборів (конференції), порядку денного тощо.


Отримавши такі повідомлення, оргкомітет зобов’язаний узагальнити їх та доповісти зборам (конференції), на яких повинне бути прийняте рішення про їх легітимність.


При цьому, для визначення легітимності загальних зборів адвокатів відповідного регіону в кожному конкретному випадку слід виходити з важливості причин неявки адвокатів, їх кількості, важливості питань, які розглядаються, кількості присутніх на загальних зборах (конференції) і чи виражають вони волю адвокатів регіону.


Таким чином, при дотриманні перерахованих умов, загальні збори (конференція) адвокатів можуть бути проведені і при наявності менше половини адвокатів регіону, внесених до ЄРАУ, і вони будуть легітимними.


Будь-які питання на зборах (визнання зборів легітимними, обрання головуючого, секретаря, затвердження порядку денного та регламенту зборів, обрання лічильної комісії тощо) вирішуються голосуванням учасників зборів. При цьому, рішення приймаються простою більшістю голосів осіб, які приймають участь в голосуванні.


Обрання лічильної комісії та затвердження протоколу № 1 засідання лічильної комісії (обрання голови та секретаря комісії) повинні передувати початку висування кандидатів до складу атестаційної та дисциплінарної палат КДКА.


До обрання лічильної комісії, підрахунок голосів при голосуванні здійснює головуючий та секретар зборів, які у разі потреби, за згодою учасників зборів, можуть залучити для підрахунку будь-кого із адвокатів, які приймають участь у голосуванні.


Спосіб голосування (за допомогою посвідчень делегатів, які видаються при реєстрації, підняття рук тощо) повинен визначити оргкомітет. Така форма може бути змінена загальними зборами (конференцією) адвокатів.


Реєстрація делегатів та видача їм бюлетенів для таємного голосування проводиться на підставі реєстраційних відомостей, складених на підставі даних регіонального реєстру адвокатів. Реєстрація та видача бюлетенів проводиться спеціально створеною оргкомітетом групою реєстрації, за роботу якої відповідає один із членів оргкомітету. Видача бюлетенів для голосування також може проводитись членами лічильної комісії, якщо збори (конференція) приймуть відповідне рішення.


Обранню членів комісії, повинна передувати процедура висунення кандидатів та включення їх в бюлетень для таємного голосування.


Вказані процедури можуть проходити наступним чином.


Висунення на підставі рішення зборів кандидатів в список для голосування. Таке висунення проходить вільно, без будь-яких обмежень кількості кандидатів в список і може супроводжуватися обговоренням кандидатур. Припинення висування кандидатур для включення в список з метою голосування проводиться тільки на підставі відповідного рішення зборів. Таким чином «підведення риски» може мати місце тільки на підставі відповідного голосування учасників зборів, якщо за це рішення проголосувала проста більшість делегатів, яка прийняла участь в голосуванні.


Після затвердження кандидатів в списку для голосування, учасники зборів повинні проголосувати за включення кандидатів в бюлетень для таємного голосування для виборів членів атестаційної або дисциплінарної палати, шляхом відкритого голосування за участю членів лічильної комісії.


Таке голосування може проводитись по кожній кандидатурі, або списком, залежно від рішення загальних зборів (конференції) адвокатів. Включеним до бюлетеня для таємного голосування по обранню атестаційної та дисциплінарної палати, вважається кандидат, який отримав просту більшість голосів осіб, які прийняли участь в голосуванні .


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає правильною практику проведення загальних зборів адвокатів відповідного регіону, у відповідності з якою, при проведенні таємного голосування на альтернативній основі, результати таємного голосування відображуються у протоколі лічильної (рахункової) комісії загальних зборів адвокатів, які затверджуються загальними зборами, простою більшістю учасників зборів, що прийняли участь в такому голосуванні.


На підставі вказаного протоколу лічильної комісії, загальні збори (конференція), затверджують результати голосування з питання обрання членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (атестаційної та дисциплінарної палат) відповідного регіону.


            Таємне голосування та затвердження відкритим голосуванням його результатів є законним та правомірним закінченням процесу вільного висунення кандидатів на альтернативній основі. Діюче законодавство та Положення про КДКА не включають імперативних норм щодо наявності кворуму учасників зборів при затвердженні протоколу лічильної комісії про встановлення результатів таємного голосування з обрання членів КДКА.


В багаточисельних регіонах, в яких скликання загальних зборів адвокатів, які практикують в регіоні, викликано рядом об’єктивних труднощів, доцільно проводити конференції. Проведенню таких конференцій повинно передувати рішення загальних зборів адвокатів або організаційного комітету щодо можливості обрання членів КДКА на конференціях адвокатів та затвердження порядку їх проведення.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький