Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № IV– 010/2018

 26 квітня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Кравченка П.А, Тарасової А.М., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 318 від 22.12.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

 До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 318 від 22 грудня 2017 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник просить скасувати рішення КДКА Хмельницької області № 318 від 22.12.2017 та зобов’язати КДКА Хмельницької області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит ОСОБА_ у найближчий час проведення такого іспиту.

Вважає, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Хмельницької області неповно, з суб’єктивним підходом перевірила 1, 2, 3 та 4 питання письмового іспиту, внаслідок чого членами КДКА регіону виставлено низьку кількість балів при оцінці відповідей.

Також, на думку скаржника, у фабулі справи по 4 питанню відсутня конкретизація щодо порушеного права особи (неоднозначність фабули справи), а тому він зробив власні висновки, зважаючи на неоднозначність поставленого питання.

Скаржник звертає увагу, що викладення мінімальної інформації у фабулах справ може призвести до декількох варіацій вирішення питання.

ОСОБА_ зазначає, що при оцінюванні відповідей по 1, 2, 3 питаннях не вказано в чому саме полягають недоліки у виконаних завданнях і це унеможливлює здійснити йому аналіз обґрунтованості рішення КДКА хмельницької області.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Хмельницької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Терміни оскарження рішення, передбачені ст.9 ч.5 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, не порушено.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 08 грудня 2017 року за № 286 ОСОБА_ допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

При складенні письмового іспиту ОСОБА_ надав письмові відповіді на білет № 5, в якому першим завданням вказано вимогу складення заяви по перегляд заочного рішення; другим – складення позовної заяви про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору; третім – складення скарги на рішення слідчого про відмову у задоволенні клопотання; четвертим – складення висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи.

По всіх завданнях білету № 5 скаржнику було надано фабули справ.

Як вбачається з відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КДКА Хмельницької області від 22.12.2017, яку підписано головою КДКА Хмельницької області, головою кваліфікаційної палати, секретарем кваліфікаційної палати, було проведено оцінку кожного із чотирьох завдань, виконаних ОСОБА_, та визначено оцінку (середній бал) письмового іспиту – 72,33. На четверте питання білету було виставлено 0 балів.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 318 від 22 грудня 2017 року визнано ОСОБА_ таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ не допущено. Відмовлено ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

У рішенні зазначено, що ОСОБА_ за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту отримав 72.33 бали. При оцінці було враховано, що ОСОБА_, відповідаючи на четверте питання білету, неправильно визначив норму матеріального права, яка застосовується до правовідносин, вказаних у наданій фабулі справи, та помилково застосував ст.365 ЦК України, не застосувавши ч. 2 ст.364 ЦК України. У фабулі справи мова йшла не про припинення права власності відповідачів на частку в спільному майні, а саме про припинення права власності позивача на частку, яка не може бути виділена в натурі, та отримання компенсації її вартості. ОСОБА_ не сформував належної правової позиції та не підготував план дій адвоката у справі по заданій фабулі. За таких обставин завдання не може вважатися виконаним правильно.

Згідно з п. 13.12 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 2013 року ( зі змінами) (далі – Порядок), особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше ( максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

ОСОБА_ за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит, у зв’язку з чим не може бути допущений до складення усного кваліфікаційного іспиту.

Дослідивши складені ОСОБА_ проекти процесуальних документів, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з наведеними доводами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області та результатами оцінювання письмового іспиту.

Згідно з п. 13.9 Порядку оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Пунктом 15 даного Порядку визначено критерії оцінювання завдань письмового іспиту, з яких вбачається, що оцінка 0 балів ( незадовільний рівень) виставляється у випадку: письмове завдання не було підготовлене або підготовлено неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Четверте питання письмового завдання ОСОБА_ підготовлено неправильно. Фабулу справи викладено чітко та конкретно, яка не викликає будь-якої неясності чи неоднозначності.

Що стосується першого, другого та третього питань письмового іспиту, то Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що оцінка даних питань не є низькою, оскільки роботи перевірено повно та об’єктивно.

На друге питання письмового іспиту кожен із перевіряючих ( 2 члени кваліфікаційної палати та голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ) виставив оцінку в 24 бали; на третє питання також кожним перевіряючим виставлено оцінку в 24 бали; перше питання ОСОБА_ та ОСОБА_ оцінили в 24 бали, а ОСОБА_ – в 25 балів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 318 від 22.12.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                        К.В. Котелевська