РОЗ’ЯСНЕННЯ Про порядок використання ордеру адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про порядок використання ордеру адвоката


 


05 вересня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 05 вересня 2008 року № V/7-117


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення Адвокатського об’єднання «Партнери» відносно надання роз’яснення з питань порядку використання в різних видах судочинства та затвердження ордеру адвоката.


Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі   п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз’яснити наступне.


У відповідності з п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відноситься затвердження зразка ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту клієнта.


Новий зразок ордера (додається), що подається адвокатом для підтвердження своїх повноважень щодо представництва або захисту інтересів клієнтів, розроблено і впроваджено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури згідно з дорученням Президента України (п.2 Указу Президента від 30 вересня 1999 року, № 1240/99 «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури»).


 Для виконання своїх повноважень по наданню правової допомоги та здійснення представництва адвокат використовує ордер адвоката, затверджений Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури на основі протоколу № 6/1 від 17.12.1999 року, розміром 150 х 105 мм, тобто ¼ аркуша формату А4.


Згідно з протоколом № 6/1 від 17.12.1999 року бланк ордера є універсальним для ведення будь-яких справ.


При цьому в першому його рядку вказується характер справи: кримінальна, цивільна, адміністративна тощо; далі зазначається прізвище, ім’я, по батькові клієнта або найменування юридичної особи; нижче зазначається установа, де виконується доручення і в якій стадії.


В ордері також повинна бути зазначена дата його видачі. Адвокат, який працює індивідуально, а в адвокатському об’єднанні – керівник, ставить свій підпис і печатку (особисту або адвокатського об’єднання, відповідно).


 


Відповідно до п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, ордер використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту клієнта.


Таким чином, ордер для підтвердження повноважень видається адвокатом або адвокатським об’єднанням на вчинення дій, які є певним видом представництва або захисту інтересів клієнта: в тому числі ордер може видаватись на представництво інтересів клієнта в судах, органах дізнання та попереднього слідства в кримінальному процесі, а також на представництво інтересів клієнта в будь-яких підприємствах, установах, організаціях, в тому числі в органах державної влади та місцевого самоврядування, в інших органах, з особливостями, передбаченими конкретним видом судочинства.


Разом з тим, Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено, що  адвокат, який не є членом адвокатського об’єднання, стверджує повноваження захисника на участь в справі не ордером, а угодою, що суперечить Закону України «Про адвокатуру» та Правилам адвокатської етики стосовно дотримання адвокатської таємниці, принципу конфіденційності.


 


Щодо здійснення адвокатом представництва відповідно до ордера в цивільному судочинстві.


У відповідності зі ст.40 Цивільного процесуального кодексу України представником в суді може бути також адвокат.


Крім цього, ст.42 Цивільного процесуального кодексу України надає адвокату право посвідчувати свої повноваження на участь в цивільній справі, крім довіреності, також ордером, виданим адвокатським об’єднанням, або договором.


У відповідності зі ст.44 Цивільного процесуального кодексу України представник, який має повноваження на ведення справи в суді, може вчиняти від імені особи, яку він представляє всі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа.


При цьому обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії повинні бути застережені в виданій йому довіреності.


Таким чином, для представництва особи в цивільній справі адвокат може мати і ордер, і довіреність, проте, з огляду на вищевикладені положення діючого законодавства, ордер на відміну від довіреності не вказує об’єм повноважень, наданих адвокату.


 У відповідності з цим, обов’язковим можна вважати наявність довіреності для представництва інтересів клієнта в цивільному процесі, що визначає існування між клієнтом та адвокатом договору про надання правової допомоги.


Адвокат, що самостійно представляє одну із сторін, суміщає функції представника і особи, що надає правову допомогу. Для цього йому потрібна довіреність. Якщо ж він бере участь в справі у присутності сторони, то йому як особі, що надає правову допомогу, достатньо ордера.


Ордер адвоката підтверджує особливий статус адвоката та надає право на здійснення від імені довірителя процесуальних дій, зазначених в ордері, крім тих, які є виключними правами сторін по справі.


Зокрема, спеціальними правами сторін в силу ст.31 Цивільного процесуального кодексу України є право позивача протягом усього часу розгляду справи змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред’явити зустрічний позов. Крім того сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.


Для виконання будь-якого із вказаних повноважень в цивільному процесі необхідна довіреність від клієнта. Всі інші дії адвокат має право вчиняти на підставі ордеру.


 


Як вбачається з протоколу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 6/1 від 17.12.1999 року, термін дії ордеру та порядок його анулювання прямо не визначений, проте, у відповідності з чинним законодавством, моментом припинення дії ордеру можна вважати момент закінчення певних повноважень, наданих згідно ордера.


 


Щодо здійснення адвокатом представництва в господарському судочинстві за ордером.


У відповідності зі ст.28 Господарського процесуального кодексу України, справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, які діють в рамках повноважень, які їм надані законодавством або установчими документами, через свого представника.


Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, представляють в господарський суд документи, що засвідчують їх службове становище (наказ про призначення, витяг з протоколу загальних зборів).


Також, згідно з вимогами цієї статті, представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджується довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації. Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.


Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.


Таким чином, представництво адвокатом в господарському судочинстві фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб за ордером чинним господарським законодавством не передбачено.


 


 


 


 


 


Додаток 1


 


Зразок ордера на ведення справи


затверджений Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури,


протокол № 6/1 від 17.12.1999 р.


 


 


 


 


Адвокатське об’єднання _______________________


                                                       (найменування об’єднання)


Адреса, конт.телефон _________________________


 


Адвокат _____________________________________


                                (прізвище, ім’я та по батькові)


 


                        О Р Д Е Р


 


На ведення ____________________________ справи


                                           (суть доручення)


____________________________________________


____________________________________________


____________________________________________


____________________________________________


в ___________________________________________


                                      (назва установи)


 


Керівник адвокатського


об’єднання


(Адвокат)                                   __________________


                                                                        (підпис)


                                         М.П.


 


«___» ___________  рік