Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-018/2018

30 листопада 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі: голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.08.2018 року про відмову ОСОБА_ в допуску до складання усного іспиту та про відмову у видачі їй свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

25 вересня 2018 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.08.2018 року про відмову їй в допуску до складання усного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця вважає, що рішення не відповідає вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Порядку допуску до кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту (далі по тексту рішення – Порядку), просить скасувати оскаржуване рішення, та зобов’язавши кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельченка В.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, що надійшла з КДКА Київської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія встановила наступне.

Як вбачається з особової справи ОСОБА_, що надійшла з КДКА Київської області, ОСОБА_ звернулась з заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю від 15.06.2018 р. та додала всі необхідні документи. Відповідно до рішення КДКА Київської області від 21.08.2018 р. про відмову в допуску до складання усного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту та витягу протоколу засідання кваліфікаційної палати КДКА Київської області від 23.08.2018 р. за результатами складання письмового іспиту ОСОБА_, визнано такою, що не склала письмовий іспит та їй відмовлено в допуску до складання усного іспиту. Скаржниці роз’яснено строк та порядок оскарження рішення відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Рішення кваліфікаційної палати КДКА Київської області від 21.08.2018 р. про відмову в допуску до складання усного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту мотивовано наступним. Під час складання кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ було обрано екзаменаційний білет № 20, у якому були вказані наступні питання: позовна заява про захист трудових прав; Позовна заява про визнання господарського договору недійсним або розірвання господарського зобов’язання; клопотання в справі про адміністративне правопорушення про перекваліфікацію діяння; складання висновку щодо правової позиції та тактики захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи.

При оцінювані першого письмового завдання, яке було надано ОСОБА_, членами палати, які проводили його оцінювання суттєвих зауважень до складаної позовної заяви про захист трудових прав не зазначено.

При оцінюванні другого письмового завдання, суттєвих зауважень до складання позовної заяви про визнання господарського договору недійсним або розірвання господарського зобов’язання не зазначено.

При оцінюванні третього завдання суттєвих зауважень до складеного клопотання в справі про адміністративне правопорушення про перекваліфікацію діяння не зазначено.

При оцінюванні четвертого письмового завдання було враховано, що ОСОБА_ необхідно було скласти правову позицію та тактику захисту або надання іншої правової допомоги по фабулі наданої справи в екзаменаційному білеті. Підготовлене ОСОБА_ четверте письмове завдання свідчить про повне нерозуміння фабули наданої в екзаменаційному білеті справи та не містить відповіді на поставлене питання, зокрема, відсутня правова позиція та аргументація захисника.

Відповідно до відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту КДКА Київської області від 21.08.2018 р. кожним із трьох присутніх членів кваліфікаційної палати, а також голови КДКА Київської області, який брав участь у даному засіданні, проставленні відповідні оцінки за кожне з питань білету № 20. Кількість балів за кожне завдання окремо оцінювалось членами кваліфікаційної палати в 20 балів, крім четвертого письмового завдання щодо складання висновку та тактики захисту відносно засудженого Швеця М.С., яке було оцінено одним із членів кваліфікаційної палати в 0 балів.

Відповідно до п. 13.12 Порядку особа, яка за результатами складання кваліфікаційного іспиту отримала 80 балів і більше, вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Оскільки ОСОБА_ за результатами письмового іспиту, відповідно до відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту КДКА Київської області від 21.08.2018 р., отримала 73,33 балів (тобто, менше 80 балів), то вона вважається такою що не склала письмовий іспит і не може бути допущена до складання усного іспиту.

В своїй скарзі до ВКДКА ОСОБА_ не погоджується з оцінюванням результатів складання нею четвертого письмового завдання білету № 20, вважає що її відповідь на четверте письмове завдання не може бути оцінено в «0», як незадовільний рівень, оскільки завдання нею було виконано.

Перевіривши наведені у скарзі до ВКДКА доводи ОСОБА_ у зіставленні з її письмовою роботою, відповідями на запитанні білети та з кваліфікацією її відповідей самою КДКА регіону, ВКДКА звертає увагу на наступне.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складання кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджується Радою адвокатів України.

Проведення письмового іспиту та оцінювання результатів його складання регламентовано положеннями Порядку складання кваліфікаційного іспиту та методиці оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 р. № 2070 із змінами станом на 13.08.2016 р. (далі по тексту рішення – Порядок).

Відповідно до п. 15 Порядку, оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за критеріями викладеними в таблиці зокрема, незадовільний в 0 балів оцінюється коли письмове завдання не було підготовлено або було підготовлено не правильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Задовільний рівень в 20 балів оцінюється коли підготовлено письмове завдання містить наступні недоліки, зміст свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання; відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання; підготовлене письмове завдання не повною мірою відповідає визначеній законом процесуальній формі; складений процесуальний документ не відповідає загальним вимогам документообігу; у роботі багато грубих орфографічних помилок; відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Аналізуючи відповідь скаржниці на четверте письмове завдання, ВКДКА приходить висновку, що зазначені недоліки вказують на прогалини у знаннях з цього питання, відповідь має загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання та не в повною мірою відповідає визначеній законом процесуальній формі, при цьому підпадає під критерії оцінки задовільного рівня. При такому оцінюванні результатів письмового іспиту ОСОБА_, відповідно до п.13.12 Порядку, за результатами складання кваліфікаційного іспиту могла б отримати 80 балів і вважатися такою, що успішно склала письмовий іспит.

Відповідно до ч. 5. ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особа, яка не склала кваліфікаційний іспит може протягом 30 днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисціплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатура, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 21.08.2018 року про відмову їй в допуску до складання усного іспиту та про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов`язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області провести повторний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                  К.В. Котелевська